CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK

Địa chỉ:ẤP 3A PHƯỜNG MINH HƯNG THỊ XÃ CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Điện thoại:02713644516

Website:

Đấu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Tài khoản xác thực